Monographs

Scientific monographs (refereed)

• Kangas, M. (2010). The school of the future: Theoretical and pedagogical approaches for creative and playful learning environments. Doctoral dissertation.  Acta Universitatis Lapponiensis 188. University of Lapland, Faculty of Education, Finland. Rovaniemi: University of Lapland Printing Centre.
Saatavana: http://www.doria.fi/handle/10024/67115

• Juujärvi, M. & Talamo, A. (1997). Ovatko yliopisto-opiskelijat tietoisia omista tenttiinlukustrategioistaan? Pro gradu – tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta. Jyväskylän yliopisto.